Algemene voorwaarden Klaariskees.be

Ten aanzien van de dienstverlening van Klaariskees.be gelden de volgende voorwaarden en alle toepasselijke wettelijke regels. Door gebruik te maken van de website van Klaariskees.be aanvaardt de gebruiker aan deze voorwaarden gebonden te zijn.

 

Artikel 1 Definities

In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd, zowel in enkelvoud als in meervoud.

 

Account: het account van de gebruiker bevat het profiel en de algemene instellingen.

 

Opdrachtgever: de natuurlijke- of rechtspersoon die een opdracht aanbiedt c.q. geeft tot het verrichten van werkzaamheden aan een dienstverlener.

 

Dienstverlener: de natuurlijke- of rechtspersoon die zich door middel van de website beschikbaar stelt voor het verrichten van werkzaamheden in opdracht van een opdrachtgever.

 

Opdracht: een advertentie op de website waarin een opdrachtgever vraagt om bepaalde werkzaamheden te laten verrichten. 

 

Gebruiker: opdrachtgevers, dienstverleners en andere personen die gebruik maken van de website. 

 

Dienst: de dienstverlening die door Klaariskees.be wordt aangeboden door middel van de website of op andere wijze, bestaande onder meer uit het aanbieden van een platform waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact komen. 

 

Klaariskees.be: Klaariskees.be is een product van Conceptz bvba gevestigd op Onze lievevrouwstraat 95, 2400 Mol, België, ingeschreven in het KBO onder nummer 0663983212, bevoegd vertegenwoordigd door Mevr. K Bosman in haar functie als zaakvoerder. 

 

Website: De internetsite van Klaariskees.be is te bereiken via de domeinnaam www.klaariskees.be alsmede alle andere internetsites van Klaariskees.be zijn bereikbaar via aan deze domeinnaam  gerelateerde sub- en toplevel domeinnamen. 

  

Artikel 2 Toepasselijkheid van deze voorwaarden

 

2.1

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten en op alle handelingen en rechtshandelingen tussen Klaariskees.be en de gebruiker, ook wanneer die handelingen of rechtshandelingen niet mochten leiden tot, of niet in verband staan met, een overeenkomst.

 

2.2

Klaariskees.be is te allen tijde gerechtigd eenzijdig deze algemene voorwaarden aan te passen of aan te vullen. 

 

2.3

De algemene voorwaarden van de gebruiker worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

2.4

In verband met de specifieke aard van een bepaalde overeenkomst kan in die overeenkomst worden afgeweken van één of meer bepalingen van de algemene voorwaarden. 

 

2.5

Indien een bepaling uit deze algemene voorwaarden strijdig is met een bepaling uit een gesloten overeenkomst, geldt hetgeen in de overeenkomst is bepaald. 

 

2.6

Tussen Klaariskees.be en gebruiker overeengekomen wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien zij per aangetekend schrijven of deurwaardersexploot zijn overeengekomen en kunnen slechts daarmee worden bewezen. 

 

2.7

Indien en voor zover enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige voorwaarden onverminderd van kracht blijven. Klaariskees.be zal dan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen. 

 

Artikel 3 Dienstverlening

 

3.1

Klaariskees.be biedt op haar website een platform aan waarop opdrachtgevers en dienstverleners met elkaar in contact kunnen komen in verband met het uitvoeren van opdrachten op het gebied van dienstverlening.

 

Klaariskees.be heeft daarbij slechts een faciliterende rol en kan dan ook niet verantwoordelijk worden gehouden voor handelen of nalaten van een gebruiker door middel van of in verband met de website of anderszins. Klaariskees.be is te allen tijde gerechtigd (de inhoud van) haar dienstverlening aan te passen en/of te beëindigen.

 

3.2

Klaariskees.be heeft de inhoud van de website met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Alle inhoudelijke informatie op de website met betrekking tot de gebruikers zelf, opdrachten en referenties is echter afkomstig van de gebruikers. Deze gebruikers zijn zelf verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van deze informatie. Klaariskees.be draagt voor de inhoud van opdrachten, referenties etc. geen enkele verantwoordelijkheid, noch voor enige andere communicatie tussen gebruikers. Evenmin draagt Klaariskees.be verantwoordelijkheid voor het voldoen aan hun verplichtingen door opdrachtgevers en dienstverleners, waaronder begrepen het voldoen aan enige betalingsverplichting en de juiste uitvoering van de te verrichten werkzaamheden. 

 

3.3

Klaariskees.be biedt de door haar zelf geplaatste informatie op de website aan op basis van uitsluiting van eventuele uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, toezeggingen of vrijwaringen van welke aard dan ook, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, de uitsluiting van garanties ter zake van gerechtigheid tot (eigendoms-) rechten, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk op eigendomsrechten of rechten van derden.

 

Met name garandeert Klaariskees.be niet dat de informatie op de website juist, volledig, geschikt, actueel en niet onrechtmatig is, dat de website ononderbroken zal werken, vrij zal zijn van virussen, trojans en andere fouten en/of gebreken en dat eventuele gebreken zullen worden verholpen en dat derden niet de website en/of de systemen van Klaariskees.be onrechtmatig zullen gebruiken.

 

3.4

Klaariskees.be is gerechtigd de website (tijdelijk) buiten gebruik te stellen of te beperken in het geval dit bijvoorbeeld noodzakelijk is voor het onderhouden of aanpassen van de website, zonder dat hierdoor enig recht op schadevergoeding jegens Klaariskees.be ontstaat. 

 

Artikel 4 Gebruik van de dienst en verstrekking van informatie

 

4.1

De gebruiker garandeert dat alle gegevens, waaronder mede maar niet beperkt tot, naam, adresgegevens, e-mail gegevens die hij in het kader van de dienst verstrekt volledig, juist en actueel zijn en dat hij de dienst uitsluitend voor zichzelf zal gebruiken. Daarnaast garandeert de gebruiker dat hij bevoegd is om gebruik te maken van de diensten en dat hij zich ter zake van het verlenen van opdrachten, aanbieden en uitvoeren van werkzaamheden zal houden aan de toepasselijke wet- en regelgeving. 

 

4.2

Door het aanbieden van gegevens op de website, waaronder mede, maar niet beperkt tot, opdrachten en referenties geeft de gebruiker toestemming deze gegevens op de website te publiceren en garandeert hij tot het geven van die toestemming bevoegd te zijn. Gebruiker is ermee bekend dat de positionering van opdrachten op de website afhankelijk is van een aantal factoren en dat daaraan geen rechten kunnen worden ontleend. 

 

4.3

Klaariskees.be behoudt zich het recht voor de door de gebruiker opgegeven informatie te wijzigen en/of in te korten. Klaariskees.be behoudt zich tevens het recht voor om opdrachten, referenties en andere gegevens te weigeren of te verwijderen van de website, bijvoorbeeld omdat deze onjuist of onbetrouwbaar zijn, in strijd zijn met de wet of onrechtmatig zijn tegenover derden, zonder dat dit op enige wijze kan leiden tot enig recht van de gebruiker op schadevergoeding. 

 

4.4

De (persoon)gegevens die door middel van de website door gebruikers worden verkregen, mogen uitsluitend worden gebruikt voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het is niet toegestaan om deze gegevens te verwerken voor enig ander doel. Het is evenmin toegestaan om persoonsgegevens van gebruikers te verzamelen om welke reden dan ook. 

 

4.5

Indien een gebruiker in strijd handelt met het in artikel 4.4 bepaalde verbeurt hij, zonder nadere waarschuwing of ingebrekestelling en zonder dat daartoe rechterlijke tussenkomst is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.000,00 (zegge: duizend euro) per gebeurtenis waarbij het gebruik van één persoonsgegeven geldt als één gebeurtenis, onverminderd het recht van Klaariskees.be om andere haar ter beschikking staande maatregelen tegen de gebruiker te nemen en/of schadevergoeding te eisen. 

 

 

Artikel 5. tarieven en betaling

 

Abonnement

 

5.1

De dienstverleners betalen aan Klaariskees.be een vergoeding. Betaling geschiedt via Mister Cash, PayPal en / of CreditCard, gefaciliteerd door Mollie Payments gevestigd Keizersgracht 313, 1016 EE Amsterdam, Nederland.

 

5.2

Een abonnementsovereenkomst tussen Klaariskees.be en dienstverlener wordt aangegaan voor de duur vermeld in de overeenkomst. Het abonnement wordt stilzwijgend verlengd.

 

5.3

Een abonnementsovereenkomst kan door middel van een email aan info@klaariskees.be gestopt worden. Het abonnement loopt dan nog tot eind van de contractperiode waarvoor betaald is. Abonnementsgelden worden niet gerestitueerd.

 

 

Tarieven

 

5.4

Tenzij anders is aangegeven, worden de prijzen van Klaariskees.be in euro’s, inclusief BTW en exclusief eventueel andere belastingen en heffingen genoteerd. 

 

5.5

Klaariskees.be behoudt zich het recht voor de prijzen te wijzigen of te herzien. Klaariskees.be zal dergelijke prijswijzigingen of herzieningen minstens 15 dagen voor de ingangsdatum van de wijzigingen op de website plaatsen. Lopende contracten zullen tot de verlengingsdatum worden gerespecteerd. 

 

Betaling

 

5.6

Indien gebruiker niet betaalt binnen 14 dagen na factuurdatum, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en is hij, zonder verdere ingebrekestelling, vanaf dat moment over het openstaande bedrag een rente verschuldigd gelijk aan twee procent per maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom waarbij een deel van een maand als een gehele maand geldt. Hierboven heeft Klaariskees.be het recht om voor elke verzonden betalingsherinnering een bedrag van € 12,50 (zegge: twaalf en een halve euro) per herinnering in rekening te brengen bij de gebruiker. Alle overige kosten ter invordering buiten rechte gemaakt nadat de betreffende betalingstermijn is verlopen, zoals de eigen kosten van Klaariskees.be en de kosten van incassokantoren, deurwaarders of advocaten komen integraal ten laste van de gebruiker. Indien Klaariskees.be het nodig acht de vordering in handen van derden te stellen, wordt gebruiker daarvan vooraf schriftelijk op de hoogte gesteld. Gebruiker is eveneens verplicht de in verband met een gerechtelijke procedure door Klaariskees.be gemaakte kosten te voldoen boven het door de rechter ter dier zake toegewezen bedrag wanneer gebruiker in die procedure in het geheel of in overwegende mate in het ongelijk is gesteld. Onder kosten van de procedure worden uitdrukkelijk verstaan het honorarium van advocaten, deurwaarders en andere adviseurs. 
Gebruiker verklaart dat de op grond van dit artikel verschuldigde kosten niet voor matiging in aanmerking komen vanwege een eventuele discrepantie tussen de hoofdsom en de kosten. 

 

5.7

Indien gebruiker voor de betaling van het verschuldigde bedrag uit hoofde van een abonnement een of meerdere machtiging(en) tot automatische incasso heeft afgegeven, is zij, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaariskees.be, niet gerechtigd deze machtiging te eniger tijd in te trekken. Tevens is zij verplicht gedurende 14 dagen na verzenddatum van de ter zake verzonden factuur voldoende banksaldo aan te houden om uitvoering van de incasso mogelijk te maken. Indien het voor Klaariskees.be niet mogelijk is om tot automatische incasso over te gaan, staat het Klaariskees.be vrij om alle beschikbare middelen aan te wenden om het opeisbare bedrag te ontvangen, waarbij het bepaalde van artikel 5.6 onverkort van toepassing is. 

 

Artikel 6 Ontbinding

 

6.1

In geval gebruiker geen gebruik heeft gemaakt van de website voor een periode van 12 maanden, heeft Klaariskees.be het recht de overeenkomst geheel te ontbinden. 

 

6.2

In geval van (voorlopige) surseance van betaling, faillissement, stillegging of liquidatie van de gebruiker, heeft Klaariskees.be het recht afgenomen abonnementen of andere diensten geheel of gedeeltelijk te ontbinden, onverminderd haar overige rechten en zonder tot enige schadevergoeding of terugbetaling gehouden te zijn. 

 

 

Artikel 7 Communicatie

 

 

7.1

Iedere communicatie tussen Klaariskees.be en gebruiker kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de algemene voorwaarden en/of de overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.

 

7.2

De door Klaariskees.be opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens bewijs van het tegendeel door gebruiker. 

 

7.3

Elektronische communicatie van Klaariskees.be aan gebruiker wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

 

7.4

Gebruiker dient het eigen computersysteem zodanig te beveiligen dat derden geen ongeautoriseerde toegang verschaft kan worden. 

 

7.5

Gebruiker gaat ermee akkoord zijn contactgegevens beschikbaar te stellen voor alle communicatie vanuit Klaariskees.be met de intentie de service te verlenen zoals beschreven in deze algemene voorwaarden. Daarnaast gaat de gebruiker akkoord dat zijn contactgegevens gebruikt kunnen worden voor marketing doeleinden, aanbiedingen, nieuwe producten of services van Klaariskees.be of haar partners. 

 

7.6

De gebruiker gaat ermee akkoord geen e-mailadressen, telefoonnummers, website en/of andere contactgegevens in de algemene omschrijving van zichzelf te plaatsen. Contactgegevens worden alleen getolereerd op plekken waar ze gevraagd worden. 

 

7.7

Het is verboden een andere gebruiker van Klaariskees.be direct te benaderen of contacteren, tenzij contact gemaakt wordt omdat u bent gekozen voor een opdracht of u hebt iemand gekozen voor een opdracht. Hieronder wordt ook verstaan: uw e-mailadres of telefoonnummer uitgeven of elke andere manier om met elkaar in contact te komen buiten de website om. Klaariskees.be faciliteert de communicatie en pre-project planning door middel van haar interne mailingsysteem. 

 

7.8

Een gebruiker van Klaariskees.be zal de website niet gebruiken voor ieder ander doel dan waarvoor deze gecreëerd is. Met name zal een gebruiker geen advertenties plaatsen en verwijzen naar andere websites zonder dat dit het doel dient van Klaariskees.be. Elke link op Klaariskees.be geplaatst in een opdracht of e-mail moet relateren aan een opdracht op Klaariskees.be (een voorbeeld van acceptabele links zijn verwijzing naar een portfolio of CV of persoonlijke website).

 

Artikel 8 Accounts

 

8.1

Om een gebruiker te worden van Klaariskees.be en toegang te krijgen tot de services van Klaariskees.be heeft men een account nodig. De gebruiker gaat ermee akkoord bij alle formulieren op de website informatie in te vullen die op waarheid berust, accuraat en compleet is. Daarnaast zal de gebruiker deze informatie regelmatig updaten om ervoor te zorgen dat de informatie accuraat blijft. 

 

8.2

De gebruiker gaat ermee akkoord dat er door de gebruiker geen rente wordt verkregen over de gelden die Klaariskees.be verwerkt. Klaariskees.be kan wel rente ontvangen over deze gelden. Klaariskees.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor eventueel verlies van rente over deze gelden. Alle gelden op Klaariskees.be en betalingen door Klaariskees.be zijn in euro’s. Klaariskees.be behoudt zich het recht voor om betalingen te weigeren waarvan de herkomst als verdacht en frauduleus kan worden aangemerkt. Alle gelden die ontvangen zijn door een account met frauduleuze herkomst (bv gestolen credit card) worden onmiddellijk teruggestort. Als in een frauduleuze situatie er al een uitbetaling heeft plaatsgevonden, wordt de gebruiker die de betaling heeft ontvangen gevraagd de gelden onmiddellijk terug te betalen of de account wordt opgeschort en juridische stappen kunnen worden genomen om de gelden terug te vorderen. De kosten van deze juridische stappen zijn voor rekening van de gebruiker die de gelden heeft ontvangen. 

 

8.3

Elke gebruiker waarvan het account wordt opgeschort door schending van de algemene voorwaarden, zal geen gelden meer ontvangen uit eventueel resterend saldo en zal aansprakelijk worden gehouden voor eventuele kosten zoals in deze algemene voorwaarden beschreven.  

 

8.4

Klaariskees.be is geen bank is of ander financieel instituut. Klaariskees.be verleent geen bankservice. Betalingen aan Klaariskees.be of saldo van een gebruiker op rekening van Klaariskees.be is, ondanks dat het geld wordt bewaard op een derdenrekening, niet verzekerd en zijn geen gegarandeerde betalingen. Klaariskees.be handelt enkel en alleen als agent. Door het doen van betalingen via Klaariskees.be gaat u ervanuit dat Klaariskees.be handelt als uw agent en accepteert u deze algemene voorwaarden. 

 

8.5

Elke chargeback (een chargeback vindt plaats op het moment dat een opdrachtgever de belasting van zijn creditcard weigert of terughaalt) van gelden betaald aan u via de website is uw verantwoordelijkheid en Klaariskees.be is hier niet voor aansprakelijk. U gaat ermee akkoord dat Klaariskees.be de chargeback kan terugvorderen op uw account saldo of bankrekening.

 

8.6

Klaariskees.be kan het saldo in uw account op 'hold' zetten, wanneer er wordt vermoed dat er een hoog risico verbonden is aan uw account en/of de transacties gemaakt met uw account. Wanneer Klaariskees.be een 'hold' zet op uw account, dan wordt u op de hoogte gebracht van de vervolgstappen en mogelijkheden om de 'hold' status weer op te heffen. Wanneer u in een geschil zit kan Klaariskees.be een tijdelijke 'hold' op uw account zetten. Wanneer het geschil in uw voordeel is opgelost, wordt de tijdelijke 'hold' weer opgeheven. Wanneer u het geschil verliest, kan Klaariskees.be mogelijk uw saldo verminderen met het bedrag wat moet worden betaald naar aanleiding van het geschil. 

 

8.7

Wanneer het saldo in uw account niet toereikend is om uitstaande betalingsverplichtingen, etc. te voldoen, kan Klaariskees.be deze gelden vorderen middels juridische stappen. De kosten hiervan liggen volledig bij de gebruiker van het account. 

 

8.8

De professionele gebruiker is verantwoordelijk voor de betaling van belasting over de gelden die de gebruiker ontvangt. Voor de particuliere gebruiker houdt klaariskees de belasting af en maakt deze over naar de belastingsdienst.

 

8.9

U geeft Klaariskees.be toestemming om door middel van derde partijen uw identiteit en credibiliteit na te gaan. Wanneer er toetsing plaatsvindt, kan er om extra informatie worden gevraagd, zoals rijksregisternummer, geboortedatum, volledige voor- en achternamen. Om uw identiteit vast te stellen als onderdeel van onze service (ID-check) kunnen wij om uw identiteitsbewijs vragen. Klaariskees.be behoudt het recht accounts te verwijderen of op te schorten waarvan de identiteit van de gebruiker niet achterhaald kan worden of vervalst is. 

 

8.10

U zult niets ondernemen wat het feedback systeem of referentiesysteem van Klaariskees.be fraudeert. Hieronder valt met name het kunstmatig genereren van positieve feedback over uzelf door middel van het gebruik van meerdere accounts. Vaststelling van dit soort fraude leidt tot onmiddellijke opschorting van uw account. 

 

8.11

We behouden ons het recht voor uw account te kunnen opschorten, verwijderen of u de toegang kunnen ontnemen van Klaariskees.be, inclusief de services die voortvloeien uit Klaariskees.be, indien we merken dat de activiteiten die u ontplooit op Klaariskees.be in strijd zijn met onze algemene voorwaarden. 

 

8.12

Wanneer uw account wordt verwijderd doordat er is geconstateerd dat u de algemene voorwaarden overtreedt, hebt u geen recht meer op uitbetaling van resterende gelden in de account. Zonder enige beperkingen bent u vervolgens aansprakelijk voor alle kosten, met inachtneming van de mate waarin de algemene voorwaarden worden overtreden, voor het nagaan van de schade van de overtreding (hierbij in acht genomen de kosten van arbeidsuren van personeel en juridische ondersteuning) en het vorderen van de kosten van de schade. U en Klaariskees.be komen overeen dat de schade die Klaariskees.be oploopt als gevolg van acties van gebruikers substantieel kan zijn, maar lastig uit te drukken in omvang en/of een geldelijk bedrag. Wanneer u als gebruiker onderdeel uitmaakt van dit soort activiteiten, kan Klaariskees.be u een boete in rekening brengen oplopend tot € 3.000,00 (zegge: drieduizend euro) per overtreding van de algemene voorwaarden. Daarnaast kan Klaariskees.be juridische stappen ondernemen om schade die dit bedrag te boven gaat te verhalen. U gaat ermee akkoord dat € 3.000,00 (zegge: drieduizend euro) een redelijk bedrag is als schatting van de eventuele op te lopen schade als gevolg van de relaties waar Klaariskees.be mee te maken heeft en de eventuele gevolgen die dit kan hebben en de risico’s die dit met zich meebrengt. U gaat ermee akkoord dat Klaariskees.be elk boetebedrag als gevolg van overtreding van de algemene voorwaarden direct van uw accountsaldo kan innen. Gebruikers waarvan het account is verwijderd op een andere grond dan de overtreding van de algemene voorwaarden, hebben recht op restitutie / uitbetaling van het resterende saldo. Je hebt naast het resterende saldo geen enkel recht op een extra claim omdat uw account is verwijderd. 

 

 

Artikel 9 Overmacht

 

9.1

In geval van overmacht aan de zijde van Klaariskees.be, is zij niet gehouden de verbintenissen uit de overeenkomst na te komen. 

 

9.2

Onder overmacht wordt verstaan iedere van de wil van Klaariskees.be onafhankelijke en buiten de invloedssfeer van Klaariskees.be gelegen omstandigheid, die de nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert. 

 

9.3

Onder overmacht wordt in elk geval verstaan: een niet-toerekenbare tekortkoming van ingeschakelde derden of toeleveranciers, werkstaking, bedrijfsbezetting, overheidsmaatregelen, stroomstoringen, meer dan gebruikelijke vertragingen in het verkeer en ziekte van epidemiologische aard van haar medewerkers, technische storingen, al dan niet als gevolg van virussen of aanvallen, waardoor de website niet of niet volledig naar behoren functioneert, alsmede iedere situatie waarop Klaariskees.be feitelijk geen (beslissende) controle kan uitoefenen. 

 

9.4

Zodra zich een overmacht toestand voordoet als bedoeld in dit artikel 9.3, zal Klaariskees.be daarvan mededeling doen aan de gebruiker. Indien de overmacht toestand langer dan 30 dagen duurt, of zodra duidelijk is dat de overmacht toestand langer dan 30 dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder schadeplichtig te zijn. 

 

 Artikel 10 Aansprakelijkheid

 

 

10.1

Hoewel Klaariskees.be zich inspant de diensten steeds naar behoren te verlenen, kan zij niet uitsluiten dat door of bij de verleende diensten schade ontstaat. Tenzij de schade is ontstaan als gevolg van opzet of bewuste roekeloosheid van Klaariskees.be of haar leidinggevende ondergeschikten, is Klaariskees.be niet aansprakelijk voor enige schade hoe ook genaamd. 

 

10.2

Klaariskees.be is nimmer aansprakelijk voor enige schade van gebruiker verband houdend met of voortvloeiend uit mededelingen of adviezen gegeven in het kader van kosteloze advisering. 

 

10.3

Klaariskees.be kan niet aansprakelijk worden gehouden voor mededelingen of adviezen van derden over diensten van Klaariskees.be. 

 

10.4

Klaariskees.be is nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade van gebruiker of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst, verlies van gegevens en immateriële schade, verband houdend met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de diensten. 

 

10.5

Onverminderd hetgeen elders in de overeenkomst is bepaald, is de aansprakelijkheid van Klaariskees.be jegens gebruiker, uit welken hoofde dan ook, beperkt tot een bedrag van maximaal

€ 500,00 (zegge: vijfhonderd euro) per gebeurtenis, waarbij een samenhangende reeks gebeurtenissen als één gebeurtenis geldt. 

 

10.6

Het recht op schadevergoeding vervalt indien de vordering niet binnen één jaar na het ontstaan daarvan door gebruiker in rechte aanhangig is gemaakt. 

 

10.7

De gebruiker vrijwaart Klaariskees.be tegen alle aanspraken van derden, uit welken hoofde dan ook, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met of voortvloeiend uit de overeenkomst of het gebruik van de Diensten. 

 

Art. 11 Geschil met Klaariskees.be

 

11.1

In geval van geschillen, voortvloeiend uit overeenkomsten of uit daarop voortbouwende overeenkomsten, waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, zullen partijen in eerste instantie trachten te komen tot een minnelijke schikking. 

 

11.2

Alle geschillen welke tussen enerzijds een opdrachtgever of dienstverlener van de website en anderzijds Klaariskees.be met inbegrip van hun rechtsopvolgers onder algemene of bijzondere titel mochten ontstaan naar aanleiding van de tussen hen tot stand gekomen overeenkomst of naar aanleiding van nadere overeenkomsten en andere handelingen in samenhang met genoemde overeenkomsten zoals bijvoorbeeld, zij het niet uitsluitend, onrechtmatige daden, onverschuldigde betalingen of ongegronde verrijkingen, zullen worden beslecht door de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

11.3

Aan de kwalificatie als geschil in de zin van art. 12.2 staat niet in de weg dat de zaak slechts door één der partijen of haar rechtverkrijgenden als zodanig wordt aangemerkt of dat het slechts gaat om de opvordering van verschuldigde gelden. 

 

11.4

Niettemin dient de partij die een geschil aanhangig zou wensen te maken via een arbitrageprocedure haar wederpartij een termijn te gunnen van ten minste één maand nadat zij zich schriftelijk jegens die wederpartij op deze arbitrageovereenkomst heeft beroepen, om voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen. 

 

11.5

Een geschil ten aanzien van een bepaalde rechtsvordering dient aanhangig gemaakt te zijn binnen één jaar nadat de rechtsvordering is ontstaan en aan de eisende partij bekend is geraakt, onverminderd de mogelijkheid van eerder verval of van verjaring overeenkomstig de wet. 

 

Artikel 12 Toepasselijk recht en bevoegdheid

 

12.1

Deze overeenkomst wordt beheerd door en geïnterpreteerd overeenkomstig de Belgische wetgeving

 

12.2

Alle geschillen tussen partijen omtrent overeenkomsten die aan deze algemene voorwaarden zijn onderworpen, behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen.

 

Artikel 13 Overige bepalingen

 

13.1

Het is gebruiker niet toegestaan om de overeenkomst tussen Klaariskees.be en gebruiker, geheel of gedeeltelijk, of enig(e) daaruit voortvloeiend recht of verplichting aan een derde over te dragen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Klaariskees.be. 

 

13.2

Indien enige bepaling van de algemene voorwaarden nietig, ongeldig, niet-afdwingbaar of onwettig wordt bevonden, blijven de overige beperkingen van de algemene voorwaarden onverminderd van kracht. 

 

13.3

Klaariskees.be kan van tijd tot tijd zijn algemene voorwaarden wijzigen, zonder enige notificatie naar haar gebruikers, tenzij vereist door de wet. De wijzigingen in de algemene voorwaarden zijn van kracht op het moment dat wij deze op de website publiceren. 

 

13.4

Alle content op de website en samenstelling van content van de website, zoals tekst, plaatjes, logo’s, iconen, audio clips, digitale downloads en software zijn eigendom van Klaariskees.be en zijn beschermd met copyright. 

 

13.5

Naast deze algemene voorwaarden gelden ook de antwoorden op de veel gestelde vragen, gepubliceerd op de website als voorwaarden voor het gebruik van Klaariskees.be en haar services.